Verlevendigers


   

Van de volgende producten kunt u de gebruiksaanwijzingen bekijken.

Waterverlevendigers voor inbouw in de hoofdwaterleiding

Pocket waterverlevendiger
Bronverlevendiging
Mestverlevendiging
Energiestaaf
Verlevendigingsplaat
Energieslang
Manchetten
Hangers
Original Grander Bronwater

Voor alle waterverlevendigers geldt dat ze niet bestand zijn tegen vorst. Beschadiging door bevriezing valt niet onder de garantie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterverlevendigers voor inbouw in de hoofdwaterleiding

Werkingsprincipe

In het apparaat voor waterverlevendiging zitten ruimtes die gevuld zijn met hoogenergetisch Grander-water. Wanneer er water door het apparaat stroomt, dan worden door de elektromagnetische wisselwerking trillingen overgedragen van het Grander-water naar het drinkwater. Daardoor krijgt het water z'n natuurlijke eigenschappen terug, waaronder verhoogde opname-, weerstands- en transportvermogens.

Aandachtspunten bij gebruik

De apparaten voor waterverlevendiging zijn onderhoudsvrij.

Bij de dosering van wasmiddelen en glansspoelmiddelen dient u erop te letten dat u er niet te veel van gebruikt, aangezien zich anders aanslag zou kunnen vormen. Biologische wasmiddelen worden krachtiger door de waterverlevendiging.

Technische gegevens

Maximale waterdruk: 20 bar
Minimale - maximale temperatuur: 1 - 95°C
Aanbevolen debieten (doorstroomhoeveelheden) bij max. 200 mbar drukval:

Aansluiting 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 3" 4"
Debiet 0,6 1 1,5 2,5 3 4,5 7 10

Het formaat heeft geen invloed op het werkingsprincipe. Bij onderdimensionering (het plaatsen van een kleiner apparaat, bijv. 1/2" apparaat in een 3/4" leiding) kunnen echter stromingstrillingen op het leidingsysteem worden overgedragen, hetgeen tot hoorbaar geruis kan leiden.

De werking van de waterverlevendiging wordt niet verminderd door lange periodes van stilstand of door sterk vertakte leidingstelsels.

Voor adviezen omtrent het plaatsen van een waterverlevendiger kijkt u bij Installatie


Terug naar Boven>>

 

 

 

 Pocket waterverlevendiger

Werkingsprincipe

De pocket waterverlevendiger is gemaakt van vernikkeld messing met een roestvrijstalen mantel. In het apparaat zitten ruimtes die gevuld zijn met hoogenergetisch Grander-water. Wanneer er water door het apparaat stroomt, dan worden door de elektromagnetische wisselwerking trillingen overgedragen van het Grander-water naar het drinkwater. Daardoor krijgt het water z'n natuurlijke eigenschappen terug.

Toepassing

De pocket-verlevendiger is flexibel inzetbaar om allerlei dunvloeibare dranken en water te behandelen. U kunt ze erdoor gieten met behulp van de optioneel verkrijgbare trechter. U kunt de unit ook aan de uitloop van uw waterkraan schroeven, of tussen kranen en slangen naar de douche, wasmachine, vaatwasser, tuinslang, etc.

Montage

Met de bijgeleverde verloopnippel kunt u de pocket-verlevendiger op alle 1/2-duims en 3/4-duims schroefdraad aansluiten. Voor andere aansluitingen zijn in de vakhandel geschikte verloopstukken te verkrijgen.

Onderhoud

Als u de verlevendiger heeft gebruikt voor andere vloeistoffen dan drinkwater dan dient u hem na te spoelen met drinkwater om inwendige vervuiling te voorkomen.

Maximale waterdruk: 7 bar
Bedrijfstemperatuur: 1 - 60°C
Garantie: 3 jaar

Terug naar Boven>>

 

 

 

 

 

Bronverlevendiging

Werkingsprincipe

De uitvoering met dubbele cilinder bestaat uit 2 naast elkaar geplaatste cilindervormige reservoirs die gevuld zijn met hoogenergetisch Grander-water. Bij de uitvoering met enkele cilinder zitten deze reservoirs boven elkaar. Wanneer de bronverlevendiger in het water van een bron of put hangt, dan worden door de elektromagnetische wisselwerking trillingen overgedragen van het Grander-water naar het bronwater. Daardoor krijgt het water z'n natuurlijke eigenschappen terug, waaronder verhoogde opname-, weerstands- en transportvermogens.

Plaatsing van de bronverlevendiger

In een bron:

Het beste kan de bronverlevendiger in het aanzuigbereik van de pomp worden geplaatst, maar wel zodanig dat er geen slib of modder langs stroomt. Verder mag de bronverlevendiger niet in direct contact komen met de pomp.

In stilstaand water:

De bronverlevendiger kan op een steen onder water worden gelegd. Het is van belang er op te letten dat de bronverlevendiger niet met modder of slib bedekt raakt.

De bronverlevendiger kan ook aan een koord worden opgehangen. Wij raden aan om hiervoor nylonkoord te gebruiken en in ieder geval geen ferromagnetische kabel of ketting. Wanneer het waterniveau sterk varieert, kan de bronverlevendiger het best aan een boei worden opgehangen, zodat hij altijd op ongeveer dezelfde diepte hangt.

Beperking

De bronverlevendiger is niet geschikt voor het behandelen van water dat ondrinkbaar is. Wanneer het water hoge concentraties micro-organismen, E-coli bacteriën, nitraten, e.d. bevat, dan dient de Original Grander Gierverlevendiger te worden gebruikt.

Apparaatomschrijving

Dubbele cilinder: standaard uitvoering, geschikt voor hoeveelheden tot ca. 100 m3.
Enkele cilinder: voor standpijpen van geboorde bronnen en voor tanks met smalle openingen (tot ca. 100 m3).
Dubbele cilinder, klein: standaard uitvoering voor tanks tot 50 m3.
Enkele staaf, groot: voor kleine hoeveelheden (max. 10 m3).
Enkele staaf, klein: voor kleine hoeveelheden (max. 5 m3).

Terug naar Boven>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestverlevendiging

Probleembeschrijving van onbehandelde vloeibare mest

Vloeibare mest wordt vaak lang opgeslagen en ver voor de groeiperiode op het land gebracht. Samen met de techniek van het uitrijden is dit er de oorzaak van dat de voedingsstoffen in de mest, in het bijzonder de stikstofverbindingen, voor een groot deel verloren gaan. Daar komt nog bij dat de mest die op de bodem ligt, vooral in de winter onderhevig is aan erosie en uitspoeling. Onder ongunstige omstandigheden blijft er van de oorspronkelijk aanwezige stikstof bijna niets over.

Een ander probleem is de hinderlijke geur die door de opslag van gier wordt veroorzaakt. Deze geuroverlast is nog sterker tijdens het roeren en het uitrijden.

Werkingsprincipe van de gierverlevendiging

De gierverlevendiger bestaat uit twee naast elkaar geplaatste cilindervormige reservoirs die gevuld zijn met hoogenergetisch Grander-water. Het belangrijkste effect van de gierverlevendiging is dat de van nature in gier aanwezige micro-organismen geactiveerd worden. Hierdoor verlopen de microbiologische processen sneller en wordt een neutrale gier verkregen, d.w.z. gier die in een voor de natuur optimaal evenwicht verkeert.

Plaatsing van de gierverlevendiger

De beste positie voor de gierverlevendiger is vlak onder de oppervlakte van de gier. De bovenlaag van de gier is het rijkst aan zuurstof en daardoor is dit de meest aantrekkelijke plaats voor nitrificerende bacteriën. De direkte aanwezigheid van de gierverlevendiger in deze laag zorgt voor een optimale activering.

Daarnaast biedt plaatsing vlak onder de oppervlakte een praktisch voordeel omdat dan zowel aan het ophangkoord als aan het apparaat de minste mest blijft hangen. De werking van het apparaat wordt namelijk negatief beïnvloed door de aanwezigheid van een immobiele laag.

Wij adviseren voor de ophanging nylonkoord te gebruiken en in ieder geval geen ferromagnetische kabel of ketting.

Voorwaarden voor optimale gierverlevendiging

In tegenstelling tot kunstmest behoeft natuurlijke mest altijd wat meer aandacht om het beste resultaat te verkrijgen. Het succes van de gierverlevendiging hangt daarom mede af van de bereidheid daaraan actief mee te werken. Roeren bijvoorbeeld, blijft in de meeste gevallen ook na ingebruikname van de gierverlevendiger noodzakelijk. Want door het roeren wordt zuurstof ingebracht, hetgeen de omzetting van stikstof versnelt.

De gierverlevendiger moet niet worden gezien als een algemene oplossing voor tal van problemen, maar veeleer als hulpmiddel om de biologische kwaliteit van de gier te verbeteren. Naarmate de natuurlijke omstandigheden beter zijn, zal ook het biologische proces van de gierverlevendiging sneller op gang komen. Evenzo zal de aanwezigheid van onnatuurlijke en kunstmatige stoffen dit proces vertragen.

Kenmerken van optimale gier:

- kleur is lichtgrijs tot zilvergrijs
- onopvallende geur
- pH tussen 6,8 en 7,2
- drogestofgehalte lager dan 6%
- consistentie papachtig tot dunvloeibaar
- nauwelijks slijmerige stoffen
- goede stromingseigenschappen
- weinig hechting op planten (wanneer een blad in de gier wordt gedoopt, moet de gier er aflopen)
- bij zonnig weer geen verbranding bij het opbrengen
- regenwormen overleven een "gierdoop"

Effecten op de grasmat:

- rijk mengsel van grassoorten, kruiden en klaver
- minder kale plekken
- gierresten op het gras verdwijnen sneller
- koeien kunnen vroeger de wei in.

Opmerkingen

Gierverlevendiging heeft alleen zin als de giertemperatuur hoger is dan 4°C, aangezien bij lagere temperaturen de microbiologische activiteit te traag wordt.

Uit ervaring is gebleken dat de gierbereiding relatief vlot verloopt bij volumes tot 150 m3. Bij grotere hoeveelheden duurt het wat langer eer de verlevendiging zich over de gehele massa heeft uitgebreid. Deze tijd kan natuurlijk verkort worden door meerdere gierverlevendigers in te zetten.

Niet geschikt voor drinkwater!

Terug naar Boven>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiestaaf

Werkingsprincipe

De energiestaaf is met hoogenergetisch Grander-water gevuld. Wanneer de staaf in contact komt met een vloeistof, dan worden de natuurlijke trillingen van dit Grander-water overgebracht.

Toepassing

De energiestaaf kan gebruikt worden voor het verlevendigen van dranken en andere vloeistoffen die water bevatten. Door z'n formaat is hij niet geschikt om meer dan een glas of kopje vol te behandelen.

Wanneer de inhoud van het glas of kopje enige malen wordt omgeroerd dan worden de trillingen van het hoogenergetische water overgedragen op de drank. Dit levert reeds een duidelijke smaakverandering. Door de drank een paar minuten te laten staan, wordt dit effect nog sterker.

Onderhoud

De staaf alleen met water schoonmaken en met een zachte doek afdrogen. Gebruik geen schuurmiddelen!

Om de beschermende metaallaag zo lang mogelijk intact te houden, is het aan te raden de staaf niet langdurig in een vloeistof te laten liggen. Bij (kool)zuurhoudende dranken mag de staaf niet langer dan 1 minuut in de drank worden gedompeld.

Let erop dat bij het gebruik de clip altijd boven het vloeistofoppervlak blijft. Vochtresten onder de clip kunnen namelijk tot corrosie leiden.

Terug naar Boven>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlevendigingsplaat

Werkingsprincipe

Binnen in de energieplaat bevindt zich een koperen spiraal die met hoogenergetisch Grander-water gevuld is. De energieplaat heeft een energieveld dat zich, afhankelijk van de omgeving, tot circa een meter boven en onder, en enige meters naar opzij uitstrekt. Mensen, dieren en planten die zich in dit veld bevinden, ervaren een positieve uitwerking.
De energieplaat is niet bedoeld voor afscherming tegen energievelden. De werking berust erop dat de frequentie van het energieveld van de plaat aantrekkelijker is voor het lichaam dan de frequentie van de onnatuurlijke velden. Daardoor neemt het lichaam de frequentie van de energieplaat eerder over dan de onnatuurlijke.Toepassingsmogelijkheden
Van alle producten van Johann Grander is de energieplaat wellicht de meest veelzijdige. U kunt zelf naar hartelust experimenteren. Een aantal voorbeelden van toepassingen:

1. Overal waar onnatuurlijke energievelden aanwezig zijn en waar te weinig levensenergieën kunnen worden opgenomen. Bijvoorbeeld bij de computer, de TV, in de auto, op de werkplaats, onder het bed, de stoel, etc. Tevens is gebleken dat geopathogene straling (aardstralen, wateraders, technische straling van bijv. het elektriciteitsnet) in een straal van enige meters kan worden geneutraliseerd.
2. De energieplaat is ook bijzonder geschikt voor verlevendiging van voedsel en dranken. U kunt er enige seconden tot minuten uw bord met eten op zetten, of flessen en pakken met drank (zoals fris, sap, melk, etc.) op verlevendigen. Hij kan ook voor langere tijd in de koelkast, onder de fruitschaal of onder een bloempot worden geplaatst.
De energieplaat is niet geschikt om hete vloeistoffen te verlevendigen. Als u bijvoorbeeld thee wilt maken, kunt u het best de ketel met water voor het koken op de energieplaat zetten. Voor het verlevendigen van een warme drank in een kopje is de UVO Energiestaaf zeer geschikt.

Hoewel de plaat bruikbaar is om onnatuurlijke energievelden bij het bed te elimineren, raden wij aan om voor deze specifieke toepassing de UVO Energieslang te gebruiken. Die bevat geen metaal en is speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van de slaap te verbeteren.

De UVO Energieplaat is er in twee formaten (17 x 17 cm2 en 30 x 30 cm2) en wordt op een duurzame wijze geproduceerd.

Terug naar Boven>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieslang

Werkingsprincipe

De energieslang is gevuld met hoogenergetisch Grander-water en is bedoeld voor plaatsing in een bed. Door de overdracht van natuurlijke trillingen worden gedurende de nachtrust de herstelwerkzaamheden in het lichaam gestimuleerd.

Plaatsingsmogelijkheden
1. Tussen matras en lattenbodem of spiraal. Om onnodige slijtage te voorkomen, dient een onderdeken o.i.d. tussen de slang en de lattenbodem (of spiraal) gelegd te worden.
2. In het nachtkastje.
3. Onder de lattenbodem bevestigen met touwtjes, plakband of tie-raps. (Niet toepasbaar bij spiraal.)
De slang bestaat uit twee delen van 1,90 meter lengte. Schuif de uiteinden van de slangdelen uit de verbindingsstukjes en maak van de twee helften één grote ovaal. Uiteindelijk moet de cirkel weer gesloten worden.

Opmerkingen

Wanneer de werking van de energieslang in het begin te sterk is, dan kan een halve slang gebruikt worden die in een cirkel wordt gelegd die de helft kleiner is. De slang zo positioneren dat hij ongeveer onder het bekken komt te liggen. Voor kinderen ook een halve slang gebruiken.

Voor een goede nachtrust is verder nog van belang dat rond de slaapplaats zo weinig mogelijk metaal en (aangeschakelde) elektrische apparatuur aanwezig is. Dus neem liever een houten lattenbodem dan een spiraal, en gebruik liever een rubberen kruik dan een elektrische deken (of trek in ieder geval de stekker uit het stopcontact voor u in bed gaat liggen). In plaats van een wekkerradio kunt u beter een mechanische wekker gebruiken of eventueel een op batterijen.

Terug naar Boven>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchetten

Werkingsprincipe

De UVO-manchet bevat slangen die met hoogenergetisch Grander-water gevuld zijn. Door het dragen van de UVO-manchet worden de natuurlijke trillingen van het water doorgegeven aan het lichaam. Dit is een belangrijke stimulans voor genezingsprocessen in het lichaamsdeel waar de manchet zich bevindt.

Toepassing

Naar eigen goeddunken kan de UVO-manchet voor korte of langere tijd op ieder willekeurig lichaamsdeel worden gedragen.

Onderhoud

De UVO-manchet is gemaakt van 100% katoen en kan tot 30°C op de hand gewassen worden. Niet geschikt voor de machinewas. Niet strijken!!!

Terug naar Boven>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangers

Werkingsprincipe en toepassingen

De UVO-hanger is met hoogenergetisch Grander-water gevuld. Hij brengt een energieveld voort dat informatie in de vorm van trillingen aan het lichaam overdraagt. Doordat de constitutie van iedereen verschillend is, zijn er ook verschillen in de energievelden waar mensen het meeste profijt van hebben. Daarom zijn er drie potenties van het hoogenergetische water in de hangers verwerkt, waarin vier verschillende energieën vertegenwoordigd zijn. Op deze manier heeft - zo mogelijk - iedereen baat bij één type hanger, en hoeft niet voor iedereen afzonderlijk de beste hanger te worden uitgezocht.

De informatie die de hanger aan het lichaam doorgeeft, ondersteunt het natuurlijke streven naar ordelijkheid en weerstandsvermogen. Het effect kan van persoon tot persoon verschillen. Mensen met weinig energie kunnen de energie-opbouw in het begin vaak zeer duidelijk ervaren. Soms is dit proces zelfs te sterk. Het is dan aan te raden de hanger wat vaker af te doen, tot het lichaam het nagestreefde energieniveau bereikt heeft. Hierna zal de energie-opbouw rustiger verlopen.

Mensen die van huis uit een niet al te groot energietekort hebben, zullen de werking wellicht niet zo duidelijk merken. Maar ook dan doet de hanger belangrijk werk als informatiedrager en als beschermer tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Plaatsing

Maak het koord zo lang dat de hanger op het borstbeen komt te liggen.

Terug naar Boven>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original Grander Bronwater

Herkomst en werkingsprincipe

Het Grander-water is drinkwater van bijzondere zuiverheid, dat verlevendigd is met de natuurlijke trillingen die water van oorsprong behoort te hebben. Alle onnatuurlijke frequenties die het water in het verleden heeft overgenomen, worden bij dit verlevendigingsproces uitgewist.

Het water wordt gewonnen uit een bron in de Alpen, die zich op 500 meter diepte in een voormalige kopermijn bevindt. Het sijpelt vanaf 2000 meter hoogte door vele aardlagen en wordt daardoor zeer goed gefilterd en gereinigd. Daarna wordt het in vaten naar de oppervlakte gebracht en middels het door Johann Grander ontwikkelde procédé verlevendigd.

Bij het drinken van Grander-water worden de natuurlijke trillingen overgedragen op het lichaam. Dit is een belangrijke stimulans voor het zelfreinigend vermogen en het weerstandsvermogen. En daarmee vormt het een basis voor het herstel van het innerlijk evenwicht en een ordelijk verloop van de lichaamsprocessen.

Toepassing

Voor een efficiënte overdracht van de genoemde trillingen is consumptie van geringe hoeveelheden voldoende. Een optimale dosering is drie maal daags 1 borrelglaasje van circa 30 ml. Uiteraard kunnen ook grotere hoeveelheden worden genuttigd zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Terug naar Boven>>